Revitalizace sídliště v Nymburce vstupuje podle plánu do další, již čtvrté etapy poté, co byla dokončená výsadba zeleně v ulici Generála Antonína Sochora.
Město má zároveň zpracovaný projekt včetně vydaného stavebního povolení na rekonstrukci ulice Jurije Gagarina po ulici Karla Čapka, kde se rovněž počítá s rekonstrukcí komunikací před bytovými domy ulic Alfonse Muchy, Hrnčířovou a Dědinovou.

Vlastní rekonstrukce zahrnuje požadované navýšení parkovacích stání, změnu povrchů vozovek a chodníků, ale také úpravu zeleně 
a doplnění mobiliáře. Ulice Generála Antonína Sochora je kompletně dokončená
a další části čekají na schvál
ení dotace a následné zahájení stavebních prací.

Další etapa revitalizace, navazující na revitalizaci ulice Generála Antonína Sochora, se týká ulice Jurije Gagarina. Je už vydáno stavební povolení, je připravený projekt a zároveň probíhá veřejná soutěž na zhotovitele. Město již podalo žádost 
o dotaci na čtvrtou etapu revitalizace sídliště v Nymburce, a to prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

„Celkové náklady předpokládáme ve výši 27 milionů korun a na základě již vypsané veřejné zakázky na realizaci bude konečná cena očekávána nižší," informoval o této akci radní Zdeněk Vocásek. V pondělí 18. května došlo k otevření obálek 
a bylo zahájeno hodnocení nabídek na zhotovení čtvrté etapy revitalizace sídliště.

„Jedná se o poměrně velkou zakázku, v tuto chvíli se pečlivě posuzují a kontrolují výkazy výměr. Předpokládáme, že příští týden bude kontrola dokončená a budou zpracované podklady, které se předloží Radě města ke schválení," vysvětlil další kroky uvolněný radní Zdeněk Vocásek.

Revitalizace sídliště v kostce

Revitalizace sídliště znamená rekonstrukci vybraných ulic, při níž se nahradí především nevyhovující betonové plochy, navýší se počty parkovacích stání, vystaví se nové chodníky a rozšíří se zelené plochy. S tím souvisí nové dopravní značení, nový elegantní mobiliář a nové pouliční osvětlení. Úpravy počítají s řešením, které umožní i pohodlný pohyb tělesně postiženým občanům.

Etapy 1 a 2 se týkaly ulice Letců R. A. F. , zásadní „tepny" sídliště vedoucí kolem Základní školy Letců R. A. F. směrem k poliklinice. Ulice má po celé délce opravený chodník a vybudovaná nová parkovací stání, takže odpadl problém se „samozvaným" parkováním před školou. Byla vysazena nová zeleň.

Etapa 3 řešila ulici Generála Antonína Sochora. Ta získala novou zámkovou dlažbu, 96 parkovacích stání, nové chodníky a nové stromy a dřeviny. Byly rovněž rozšířeny zelené plochy.

Etapa 4 se zaměřuje na ulici Jurije Gagarina a je těsně před realizací.

V rámci etapy 5 bude dokončena revitalizace ulice Jurije Gagarina 
a budou obdobně upraveny další příčné ulice v této části sídliště.