Na středečním jednání poděbradských zastupitelů byl zařazen bod Návrh na přijetí usnesení ve věci průchodu pro pěší u železničního přejezdu Koutecká. Kdo však sledoval jednání přímo 
v sále nebo na internetu, z jeho projednávání nemohl být moudrý.

Ačkoliv zastupitelé poměrně jednoznačně usnesení schválili, nebylo jasné, co vlastně v usnesení je. Nymburskému deníku se podařilo dokument i s důvodovou zprávou získat. Z toho je patrné, že radnice reaguje na petici, kterou podepsalo 210 místních a která požaduje zachování přejezdu v Koutecké alespoň pro pěší. Nicméně dráhy, které podmínily souhlas s výstavbou nadjezdu právě zrušením přejezdu na Koutecké, nechtějí o této variantě ani slyšet. A to ani výměnou za to, že by byl zrušen nedaleký přejezd v Boučkově ulici.

V důvodové zprávě se píše 
o současné situaci, kdy starosta Ladislav Langr se pokusil jednat s drahami o zachování přechodu pro pěší. „Starosta města ve spolupráci 
s projektantem stavby následně podnikl několik jednání 
k zachování úrovňového křížení pro pěší, které v současné době je rušeno z důvodů závazného stanoviska SŽDC pro vybudování mimoúrovňového křížení (nadjezdu). Aktuální situace je taková, že stavba nadjezdu, která je pod dotací EU, nemůže doznat změny před dokončením, neboť by tím byla porušena dotační pravidla a ohroženo financování celé stavby," píše se ve zprávě.

Jinými slovy nyní musí být nadjezd dokončen bezpodmínečně v původní podobě projektu. Tedy bez přejezdu v Koutecké. Místostarosta Ivan Uhlíř také nechce s případnou úpravou projektu spěchat. „Lidé řadu let volali po nadjezdu. Ještě není dokončen a už se volá po dalších změnách. Nechme to chvíli si sednout a pak jednejme, jestli bude nutné něco upravit," říká Uhlíř.

Zpráva dále mluví o tom, že je teoreticky možné pokusit se jednat o záměru po skončení projektu, po vyhodnocení celé situace, a to tak, že případné vybudování přechodu pro pěší bude podmíněno zrušením přejezdu v Boučkově ulici, 
a ten bude nahrazen pěším přechodem v ulici Koutecké. Tento návrh vedení města však SŽDC po předběžné konzultaci nesdílí a odmítá spojovat dva samostatné přejezdy, byť několik desítek metrů vzdálených. „Případné další jednání naráží na problém, že dlouhodobý záměr SŽDC je trvale snižovat počty úrovňových křížení se železnicí. 
Zejména zřízení případného přechodu jen pro pěší SŽDC odmítá z důvodu bezpečnosti provozu, a to hlavně na dvoukolejné trati s traťovou rychlostí 120 km/hodinu. Navíc dle informací drážního úřadu se zde v dlouhodobém horizontu uvažuje o zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h," vysvětluje důvodová zpráva.

Další protiargument SŽDC je založen na skutečnosti, že úrovňový přechod pro pěší by blokoval budoucí rozvoj železniční stanice, výhybky, prodloužení staničních kolejí i nástupišť, s čímž se skutečně v rozvojových plánech SŽDC počítá, a tento potenciální rozvoj právě umožňuje nadjezd a zrušení přejezdu.

Další problém s případným přechodem pro pěší je dán dotačními podmínkami, protože součástí stavby jsou i terénní úpravy, které mají stanovenou udržitelnost projektu 5 let po dokončení stavby. Zásah tohoto typu do realizovaného projektu je neakceptovatelný s ohledem na pravidla poskytování dotací celou uvedenou lhůtu. Po pěti letech tento problém odpadá.

Dále důvodová zpráva uvádí všechny varianty, které byly zmíněny už na předchozích jednáních zastupitelů, a v zásadě prokazuje, že jsou v tuto dobu pro město ekonomicky zcela v kategorii sci-fi. Původně plánované schodiště neřeší problém pro cyklisty, handicapované a seniory, provoz případných dvou výtahů, nebo dokonce vybudování podchodu by přišlo město na peníze, které nyní není schopno investovat.
Přesto je ve schváleném usnesení možnost pozdějšího vybudování přechodu pro pěší. Celé usnesení naleznete 
v tabulce.

PŘIJATÉ USNESENÍ K PŘEJEZDU

Zastupitelstvo města Poděbrady po projednání

I. r o z h o d l o,
že jedinou případnou eventualitou řešení je realizace úrovňového křížení trati pouze pro pěší za předpokladu, že město jako řádný hospodář vygeneruje a odsouhlasí uvolnění finančních zdrojů na tento projekt a budou vydána souhlasná stanoviska SŽDC a poskytovatele dotace

II. u k l á d á
odboru investic a majetku
a) po dokončení nadjezdu provést monitorování situace a předložit aktuální zprávu o skutečné naléhavosti potřeby dalšího způsobu transportu přes železniční trať ZM do poloviny roku 2016

b) nezávisle na průběhu šetření ihned zahájit jednání s poskytovatelem dotace o možnosti zásahu do stavby po jejím dokončení a se SŽDC o případném záměru nahradit přejezd v ulici Boučkově za přechod pro pěší 
v ulici Koutecká po dokončení stavby

KOLIK BY STÁLY VARIANTY DOPLNĚNÍ NADJEZDU, O NICHŽ SE MLUVILO

Kvalifikovaný odhad nákladů na vybudování dvou schodišť s přístupovými cestami: 8,5 až 9 milionů Kč

Kvalifikovaný odhad realizace dvou výtahů s přístupovými cestami 
a odhad ročních provozních nákladů obou výtahů: cena cca 11 milionů + roční výdaje 150 – 250 tisíc Kč

Kvalifikovaný odhad nákladů na zaslepení přejezdu v Boučkově ulici 
a vybudování přechodu pro pěší v Koutecké ulici: celkem cca 15 mil. Kč

Kvalifikovaný odhad nákladů na realizaci podchodu v prostoru pod dnešním přejezdem: 30 – 40 milionů Kč