Děti, které se narodily 31. srpna 2010 a dříve.

Právě tohoto ročníku se týkají zápisy prvňáčků do základních škol. V Poděbradech plánují obě školy uskutečnit zápisy v polovině ledna. Rodiče si školu mohou vybrat podle vlastního uvážení. V případě Základní školy TGM také určitě budou přihlížet k tomu, aby cesta jejich potomka do školy byla co nejkratší a v případě trvalého bydliště na Žižkově a v okolí určitě budou preferovat pobočku školy sídlící v největší poděbradské čtvrti.

„V době zápisu si mohou příchozí prohlédnout školu, učebny a další zařízení, které je našim žákům k dispozici. Rodiče mohou přímo na místě využít konzultaci se školním psychologem," uvedl Vlastislav Sýkora, statutární zástupce ředitelky.

Informační schůzky s učitelkami ze ZŠ TGM například o vzdělávacím programu školy, mimoškolních aktivitách, profilu školy, školní zralosti 
i obsahu zápisu se uskuteční 
v jednotlivých mateřských školách 7. ledna v odpoledních hodinách.

Základní škola TGM také 
v pozvání uvádí jména předpokládaných třídních učitelek. „Předpokládáme, že v novém školním roce do prvních tříd nastoupí paní učitelky Radka Vrchotová, Eva Macková a Helena Stoupová," oznámil Sýkora.

V případě onemocnění dítěte se náhradní zápisy na ZŠ TGM konají 1. února od 13 do 17 hodin. Ze závažných důvodů lze s vedením školy dohodnout i jiný termín. Zápisy na ZŠ TGM se konají v pondělí 
a úterý 18. a 19. ledna vždy od 13 do 17 hodin.

Na Základní škole Václava Havla se konají zápisy prvňáčků o pár dnů dříve. Přesně je to v pátek v pátek 15. ledna od 13 do 17 hodin a v sobotu 16. ledna od 10 do 16 hodin. „Pokud se rodiče s dítětem nemohou dostavit v daném termínu, je možné si domluvit náhradní termín telefonicky na čísle 313 105 243," řekl ředitel školy Vlastimil Špinka.

K zápisu do první třídy je nutné přinést rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O DŘÍVĚJŠÍ NÁSTUP DÍTĚTE

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2016 do konce června 2017, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2016/2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2010 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června roku 2011 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte.