Dyslektici, dysgrafici a další bojují se studiem na středních školách 
a jediná v Poděbradech i v celém regionu jim podává pomocnou ruku. Plnohodnotné studium a individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení (SPU) poskytuje EKO Gymnázium 
a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady.

Fakt, že dítě pomaleji čte, špatně píše, nemusí být známkou nižší inteligence, ale některé známé dysfunkce v procesu učení se. Učitelé a rodiče na ně přijdou u dětí na základních školách, kde problém začnou řešit, na školách vysokých už potom zase nikoho nezajímá, například jakým písmem si student dělá poznámky. Přitom se mohou stát střední škola či gymnázium pro dítě s touto slabinou obtížné, ne-li zapovězené.

Poděbradská střední škola 
a EKO Gymnázium v jedné budově těmto zájemcům o další studium vychází naplno vstříc. „V současné době máme více než dvacet procent žáků diagnostikovaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Učitelé jsou pravidelně informováni o jednotlivých žácích a jejich problémech, doporučeních ze strany poradenského zařízení a výchovného poradce, jak pracovat ve škole, na co se zaměřit 
a co eventuálně tolerovat," přiblížila fungující systém Dagmar Lukavcová, zástupkyně ředitele pro další vzdělávání a výchovná poradkyně.

Zároveň dodává, že tolerance ze strany školy je podmíněna zájmem a spoluprací žáka s vyučujícími a výchovným poradcem. Ten je v pravidelném kontaktu také s rodiči žáků.

Výchovné poradenství na škole spočívá ve zmíněném individuálním přístupu formou konzultací s žáky a jejich rodiči. Jednou týdně pak skupinově procvičují paměť, koncentraci, představivost nebo gramatickou logiku a diskutují o problémech. Soutěživost, sebedůvěru a týmovou spolupráci si žáci společně upevňují jednou za měsíc při školním Dysklubu.

Nejčastější specifické vývojové poruchy učení:

Dyslexie – porucha schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená.
Dysgrafie znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné a neuspořádané.
Dysortografie se projevuje sníženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka.
Dyskalkulie je specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.

Často se SPU vyskytují společně (např. dyslexie + dysortografie).