Obec Mcely o rozloze 1340 ha leží asi 15 km od bývalého okresního města Nymburk v krásné přírodní scenérii tzv. Loučeňského hřbetu v n.v. 211 m. V katastru obce byla roku 1989 vyhlášena Národní přírodní rezervace Čtvrtě, která má celkovou výměru 95,28 ha. Jsou zde přirozená lesní společenstva s výskytem chráněných a ohrožených rostlin, např. bledule, kruštík, vstavače a další.

Na tomto území bylo vyhlášeno i několik památných stromů. Životní prostředí není narušováno a je hodnoceno jako velmi dobré.

V současné době žije ve Mcelích 377 obyvatel. V obci je také 70 rekreačních objektů.
Obec Mcely si v roce 2012 připomíná tato významná výročí: 760 let od první písemné zmínky o existenci obce. Dále 660 let kostela sv. Václava, 160 let od narození arcibiskupa Fr. Kordače a 140 let od pobytu básníka Jos. Sv. Machara ve Mcelích.

Ve Mcelích žili i další významné osobnosti: motocyklový konstruktér František Jaroslav Koch (1893 – 1983), slavný motocyklový závodník a konstruktér Narcis Podsedníček (1866 – 1932), známý šlechtitel a zahradník Josef Matoušek (1879 – 1952), významný zahradník a sadař Rostislav Kalvoda (1907 – 1989), věhlasný hoteliér působící v Chile Vilém Pollak (1913-2005), významný český chemik RNDr. Ladislav Kalvoda, CSc. (1939 – 2002).

Historie obce Mcely
Zdejší krajina byla osídlena již v pravěku, kdy zde sídlili první zemědělci. Na území obce byly nalezeny doklady o osídlení lidmi s keramikou nálevkovitých pohárů, zvoncovitých pohárů a se šňůrovou keramikou. Své stopy zde zanechali i Keltové a staří Slované. Mcely jsou připomínány od roku 1252, ale nejspíše existovaly o století dříve.

Od roku 1368 ves patřila svatovítské kapitule, která ji však ztratila během husitských válek. Od roku 1471 až do pobělohorských konfiskací bylo mcelské panství v držení Křineckých z Ronova. Roku 1623 Mcely získali Valdštejnové a připojili je k panství Rožďalovice a Dětenice. V 18. a 19. století se majitelé střídali. Až roku 1869 koupil velkostatek kníže Thurn – Taxis a připojil je k dobrovickému panství. Thurn- Taxisové zde působili až do roku 1945. Posledním byl Luigi della Torre e Tasso, který se se svou rodinou odstěhoval do USA.

Mezi nejstarší dochované památky patří kostel sv. Václava se zvonicí, hřbitovem a farou.
Kostel sv. Václava je připomínán již k roku 1352. Svému účelu sloužil až do roku 1630, kdy byl vážně poškozen velkým požárem, který zachvátil celou obec. Valdštejnská vrchnost přistoupila k nákladné opravě, která byla dokončena v roce 1653. Významnou památkou je také mohutný zdobený zvon sv. Václava, který je v roubené zvonici zavěšen od roku 1631.

Velkou zásluhu na jeho obnově měl seletický rodák arcibiskup František Kordač. Na jeho náklady a za jeho spolupráce byla koncem 20. let 20. století provedena náročná oprava celého objektu. Poslední rozsáhlou rekonstrukci kostela, zvonice a fary zajišťoval v letech 1996 až 2001 P.R.Zimandl. Tento laskavý a obětavý farář působil ve Mcelích od r. 1957 do r. 2004. Zemřel v roce 2010, je pochován na mcelském hřbitově.
Další významnou mcelskou dominantou je Zámek.

První písemnou zmínka o jeho existenci je z roku 1652. V té době patřilo mcelské panství Valdštejnům.
V roce 1698 postavil barokní zámek Oktavián z Valdštejna. Roku 1837 baron Jan Filip Vessenberg-Ampringen nechal starý zámek zbourat a na jeho místě postavil neorenezanční lovecký zámeček.
Hrabě Filip Boss – Valdeck roku 1863 přistavil dvě příčná křídla. Od roku 1869 až do roku 1948 patřil zámek rodině Thurn – Taxisů.

Zámek přešel do vlastnictví státu a od té doby chátral. Zpočátku byl využíván k místním bytovým účelům a v roce 1960 byl upraven pro potřeby krajského skladu civilní obrany. Roku 1990 se zámku ujalo výrobní družstvo invalidů Spektra. Od roku 2002 jsou majiteli Inéz a James Cusumano. Zámek prošel náročnou rekonstrukcí a roku 2006 byl otevřen veřejnosti jako luxusní hotel Chateau Mcely, který je v současné době členem prestižní sítě Small Luxury Hotels of the World. Získal řadu významných ocenění. Mimo jiné se např. v roce 2007 stal jediným pětihvězdičkovým „zeleným" a „eko chic" hotelem v České republice a druhým v celé Evropě.

Co se týká lidové architektury, tak se v obci zachovalo množství roubených domů polabského typu. Z nich nejstarší pocházejí z konce 18. století. Vzácně jsou ještě zachovány lomenice. Domy jsou většinou v kožichu nebo omítané s výraznými přesahy trámového zápraží a s předsazenými štíty. Vyniká chalupa čp. 87. V 80. letech 20. stol. se podařilo objevit roubený špýchar v čp. 45, který byl převezen a nainstalován ve skanzenu v Přerově nad Labem.

V obci jsou ještě další kulturní památky. V seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto: Hradištní soustava lužické kultury na Čtvrtích, kostel sv. Václava, zvonice, fara, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1832, železný kříž s empírovým podstavcem. Tyto dva pomníky byly v nedávné době zrestaurovány.

Obec Mcely patří se třemi desítkami roubených domů a chalup, zámkem, dvěma dvory a mimořádně cenným souborem gotického kostela, zvonice a fary k památkově nejvýznamnějším sídlům na Nymbursku.

Péče o mcelské památky za podpory Obecního úřadu a ve spolupráci s památkáři je záležitostí všech občanů a plně odpovídá jejich významu.

Jejich snaha byla mj. oceněna v soutěži Vesnice roku, které se naše obec zúčastňuje od roku 2005. Třikrát získala tzv. „Fulínovu cenu" za kvalitní květinovou výzdobu obce, dvakrát cenu „Za vzorné vedení obecní knihovny", a také cenu „Za spolupráci se školou" a „Za propagaci historie a kulturního dědictví".

Obec se průběžně stará o svěřený majetek v souladu s Místním programem obnovy vesnice Obec Mcely.
V současné době je ve Mcelích v provozu nový vodovod, splašková kanalizace s čističkou, opraveny některé komunikace, hasičská zbrojnice, sportovní areál, mateřská škola ad.

V obci funguje obchod s potravinami, pohostinství, zemědělské družstvo, vyhlášené ovocné a růžové školky – Rostislav Kalvoda, lesní úřad a v neposlední řadě luxusní hotel Chateau Mcely.

Společenský život v obci je velmi bohatý, také díky tomu, že má velkou podporu Obecního úřadu. Podílí se na něm mateřská škola, knihovna, kronika a především všechny spolky jako Sbor dobrovol-ných hasičů, TJ Mcely, Český červený kříž, Rybáři, Vlastivědný a okrašlovací spolek ad.

Pro obec Mcely je typické, že se zde udržují nepřetržitě lidové tradice.
Mimo besed a přednášek to jsou např. čarodějnice, stavění májů, masopust, velikonoční zvyky, posvícenské zábavy, mikulášská obchůzka, maškarní plesy. V posledních letech je populární Živý betlém, který je hojně navštěvován i přespolními. Lidové vánoční hry nacvičují nejen děti, ale i dospělí.

Obec Mcely byla zakládajícím členem mikroregionu Svatojiřský les. V současné době pokračuje její členství ve svazku Region Taxis Bohemia, který byl založen v roce 2006. Je rovněž členem Místní akční skupiny Svatojiřský les.

Oslavy 750 let obce Mcely v r. 2002 se staly významnou událostí. Při této příležitosti jsme získali nový znak a prapor. Velký úspěch zaznamenala první historická publikace o dějinách obce Mcely.
Věříme, že 770 výročí v r. 2222 budeme zase oslavovat!

Autoři: Viola Kopřivová, PhDr., obecní kronikářka a PhDr. František Dudek, CSc. – historik


Oslavy - 2. a 3. června

Křest Výroční publikace (9 hod., 2.6) / Křest lipové aleje (10 h., 2.6) / Zábava Retro párty (18 h., 2.6.) / Výstava fotografií (12 h., 3.6.) / Komentovaná procházka obcí (14 h., 3.6)


Příběh obce a zámku Mcely

Publikace s podtitulem Kniha o krajině a lidských osudech v regionu Svatojiřský les na severu Nymburska vychází u příležitosti oslav 760. výročí doloženého trvání obce Mcely. V knize je zároveň připomenuto i nově objevené 360. výročí zámku Mcely.

Autorem je známý regionální historik, místní rodák 
a patriot PhDr. František Dudek, CSc. Ten v knize připomíná i další místní a regionální výročí: 660 let kostela sv. Václava, 160 let od narození arcibiskupa Františka Kordače, mcelského farníka narozeného v Seleticích a 140 let od pobytu básníka Josefa Svatopluka Machara ve Mcelích.

Nová publikace bohatě čerpá z mnoha dosud neprobádaných archivních fondů, z četné regionální literatury, pamětí a kronik a je založena na znalosti dobových reálií a regionálního místopisu.

V knize se dočtete o největším předslovanském hradišti na Nymbursku, o stopách Keltů v okolí Chotuce, o nejstarších dokladech existence a podoby obce Mcely včetně umístění tvrze rytíře Lutobora, o staročeském původu ojedinělého názvu osady, o nejstarších usedlostech a jejich majitelích, o mnoha životních radostech i strastech mcelských pánů i kmánů. Dozvíte se, jak bylo rozložení nejstarších usedlostí ovlivněno rozdělením obce mezi vrchnosti světské a církevní. Poznáte mnoho zajímavých příběhů ze života obce a jejího lidu od založení vsi a jejího kostela přes husitské bouře a válečná strádání během třicetileté války až k vytouženému zrušení roboty v polovině 19. století.

K velkému přínosu knihy patří také podrobný a kritický popis tzv. "Mcelského zázraku"z roku 1849.
Autor se ve své publikaci snažil zpracovat značné množství údajů do podoby zajímavých a čtivých kapitol v podobě samostatných příběhů. Ty jistě zaujmou nejen rodáky ze Mcel, ale i ostatní obyvatele, jejich přátele, návštěvníky a sousedy z okolí.

V knize najdete vedle skutečných historických příběhů 
i staré pověsti a legendy, které se váží nejen k obci Mcely, ale i okolní krajině mezi magickým návrším Chotuce a tajemným Svatojiřským lesem. Jsou zde zachyceny i zapomínané tradice a události ze životů našich předků s jejich každodenními i svátečními radostmi a strastmi. Vystupují v nich nejen postavy bájné, ale v mnohem větším počtu i skutečné historické osoby, příkladní i chybující lidé z masa a kostí, kteří svými mi-mořádnými i běžnými skutky oživovali region Svatojiřský les a Podchotucka v běhu minulých století.

Je až neuvěřitelné, kolik poučných událostí a zajímavých lidských osudů se dá najít v malé polabské vesnici, v niž vždy žila necelá tisícovka obyvatel.

Publikace je obohacena o četné obrazové přílohy s reprodukcemi starých listin, erbů, map, kreseb, pohlednic a fotografií, které náležitě dokumentují a v mnohém dotvářejí a oživují text. Některé jsou opravdu jedinečné, protože zachycují nejen zaniklé nebo obtížně dostupné památky, ale i jejich tvůrce a uživatele a též mnohé protagonisty těchto příběhů.

Nedílnou součástí knihy je DVD, obsahující nejen obsáhlou fotogalerii ze života v obci za poslední desetiletí, ale zároveň celou řadu dalších obrazových a mapových příloh včetně dosud nepublikovaných materiálů a studií autora. Vydání této knihy se neobešlo bez pomoci řady sponzorů, za což jim patří vřelé poděkování. Tuto publikaci pro obec Mcely vydal jako účelový náklad PhDr. Otto Smrček v Praze u příležitosti oslav 760. výročí obce.

Kniha „Příběh obce a zámku Mcely" je k dostání na Obecním úřadě Mcely – ou.mcely@tiscali.cz.