Potvrdila to mluvčí nymburské radnice Pavla Kukalová. „Pokud novou známku s trvalou platností místní mají, poplatek za svoz odpadu mohou uhradit složenkou nebo převodem z účtu. Poplatek je splatný do 30. června,“ připomněla.

Úhrada převodu z účtu má však zásadní podmínku: plátce musí znát svůj desetimístný variabilní symbol. Naleznou ho na pokladních dokladech z minulých let nebo na složenkách, které budou postupně rozeslány zhruba šesti tisícům poplatníků ve městě. Zjistit se dá také prostřednictvím žádosti na e-mail vladislava.bodlakova@meu-nbk.cz, případně lze zavolat na telefonní číslo 325 501 459.

V elektronickém bankovnictví pak stačí zadat číslo účtu města 19-504359359/0800, vyplnil částku 860 korun a zmíněný variabilní symbol. Tím by měla být celá transakce dokončena.

Občané, kteří nevyužívají chytré bankovnictví, mohu zvolit klasickou platbu složenkou na poště. Třetí možností je pak platba hotovostí v pokladně městského úřadu. Provozní doba pokladny je však vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením výrazně omezena.

Zástupci radnice žádají, aby plátce uhradil poplatek jednorázově v plné výši. „Pokud je pro rodinu náročné uhradit naráz poplatek za všechny členy, mohou zaplatit postupně každý měsíc za jednoho rodinného příslušníka pod jeho variabilním symbolem,“ vysvětlila Kukalová.

Navýšení o 200 korun

Skokové zdražení o 200 korun za svoz komunálního odpadu v rámci nové vyhlášky schválili zastupitelé na svém posledním loňském zasedání. Návrh opozice, aby se cena zvedla pouze o 100 korun, byl zamítnut. Každý trvale hlášený obyvatel Nymburka tak zaplatí za svoz odpadu ročně 860 korun. Zachovány však zůstaly výjimky. Děti do 6 let a senioři nad 70 let budou platit 500 korun. Osvobozeni od placení jsou lidé nad 90 let.

Majitelé domů v katastru Nymburka, kteří je využívají k rekreaci a jsou ve městě hlášeni, budou ročně platit 380 korun. Naopak chalupáři, kteří v Nymburce hlášeni nejsou, hradí plnou sazbu 860 korun. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které byly ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vyšetřovací vazbě po dobu delší než 9 po sobě jdoucích měsíců.

Zaplacení nebude požadováno ani po těch, kdo byli prokazatelně hospitalizováni déle než tři měsíce ve zdravotnických zařízeních. Platit nemusí také ti, kteří pobývali v zahraničí déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v roce, a osoby, jimž byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.