Obě studie městu předložila Správa železnic ve spolupráci s Českými drahami. Podle nymburského místostarosty Bořka Černého byla jednání se zástupci drážních organizací složitá. „Jde o citlivé téma, o kterém Nymburáci živě diskutují. Jsme přesvědčeni, že občané mají právo vyjádřit se k budoucí podobě nádraží, i když není majetkem města. V tomto duchu veškerá jednání probíhala, až dospěla ke studii zohledňující dvě varianty řešení,“ uvedl Černý.

Masarykovo nádraží - vizualizace.
Penta ukázala novou podobu Masaryčky

Podle místostarosty je samotná rekonstrukce nádraží, kterým prochází až osm tisíc lidí denně, hudbou budoucnosti. „Nyní jde o to vybrat variantu, podle níž bude zpracovaná architektonická studie. Každý z nás má možnost obě varianty posoudit a vyjádřit vlastní rozhodnutí v hlasování,“ doplnil Bořek Černý.

Hlasovat mohou místní občané až do konce letošního roku prostřednictvím sms zpráv na číslo 325 501 101 ve tvaru: NADRAZImezera1 (varianta se stávající budovou) nebo NADRAZImezera2 (varianta nového nádraží).

Historická varianta

První varianta počítá s ponecháním historické budovy hlavního nádraží. Objekt má být zrekonstruován a využit pro administrativní účely, konkrétně pro práci Správy sdělovací a zabezpečovací techniky. Projekt uvažuje o komplexní rekonstrukci stávající budovy. Ve vstupním parteru by přitom bylo možné umístit komerční prostory.

Potřeby cestujících by měla při první variantě zajistit nová výpravní budova. Novostavba by byla přizpůsobena potřebám cestujících a zaměstnanců. Nechyběly by ani komerční prostory včetně zázemí. Vzhledem k nedostatku venkovních čekacích ploch je nutné veškeré potřebné plochy k čekání situovat v rámci výpravní budovy, uvažuje o 100 metrech čtverečních ve druhém nadzemním podlaží. Tím ovšem narůstá obestavěný prostor objektu a investiční náklady.

Ilustrační foto.
Bezpečnost přejezdů zlepší světla, diody i kamery

Třetí budovou má být technologický objekt. Stávající historická budova, nová výpravní budova a technologický objekt jsou navrženy zcela odděleně, nejsou stavebně a provozně propojeny.

Varianta jedna počítá s kompletní demolicí jednopatrových přístavků, která by uvolnila prostor pro výpravní budovu a vybudování podchodu. Vzhledem k velikosti nové výpravní budovy i celkové zastavěnosti území nelze počítat s vnějšími plochami pro pobyt osob, kde by se nacházela zeleň a kolostavy.

Moderní varianta

Druhá varianta zahrnuje demolici všech stávajících objektů hlavního nádraží a vybudování zcela nové výpravní budovy. Situována by byla na západní straně, tedy nejblíž k hlavnímu proudu cestujících z autobusového terminálu a parkoviště P+R. Budova by pokryla veškeré potřeby cestujících i zaměstnanců. Vznikly by veřejné i neveřejné prostory a komerční plochy včetně zázemí. Technologický objekt by se nacházel na opačné straně železniční stanice, co nejvíce odkloněný od proudu cestujících. Mezi objekty leží podchod umístěný na ose autobusového terminálu a pobytový prostor pro cestující, umožňující přímý vstup na první nástupiště. Počítá se tam i zelení, lavičkami a kolostavy.

Nymburská radnice.
Nymburští mohou vymýšlet projekty a město je zaplatí

Železniční stanici by tak tvořily nové objekty výpravní a technologické budovy, vzájemně provázané velkorysým zastřešením. Výpravní budova je prosklená, technologická má plnou fasádu. Prostor mezi nimi by zaplnily ostrůvky zeleně s lavičkami, podchodem, cykloboxy a stojanovým hnízdem pro parkování kol.

Výstava na náměstí

Vytvořit si ucelenější představu bude také možné z bannerové výstavy, která se chystá na náměstí Přemyslovců. Sérii vizualizací čtenáři naleznou rovněž na webových a facebookových stránkách Nymburského deníku. „Dejte nám vědět, jaký je váš názor a která varianta se vám zamlouvá více. Porovnejte obě možnosti a dejte svůj hlas pro vámi preferovanou podobu hlavního nádraží. Nepospíchejte, zvažte pro a proti a poté hlasujte,“ poznamenal místostarosta Bořek Černý.

1. varianta:

Výhody

1. Splnění veškerých požadavků na požární bezpečnost a bezbariérové užívání objektu.

2. Nízká energetická náročnost budovy – možnost využívat alternativní zdroje (FVE, tepelná čerpadla) a tím nižší provozní náklady. Možnost zelených střech.

3. Rovnoměrné rozmístění objektů a rovnoměrnost zástavby.

4. Umožňuje přesun zaměstnanců Správy sdělovací a zabezpečovací techniky z objektu v Palackého ulici a možný prodej objektu či jeho jiné využití, centralizace zaměstnanců.

5. Umístění výpravní budovy v centru dopravního uzlu s krátkými komunikačními koridory bez zbytečných křížení. Vhodné umístění vzhledem k plánovaných investičním akcím města vytvářející dohromady srozumitelný prostor s rychlým odbavením.

6. Dostatečně dimenzované a vhodně uspořádané prostory vyhovující všem uživatelům objektu, tedy dostatečná čekárna, obchodní plochy a prostor pro dopravce.

Nevýhody

1. Přímá vazba na modernizaci trati – není možné fázování stavby.

2. Výrazně méně exteriérových ploch, nelze umístit plochy zeleně, venkovní sezení, parkování B+R.

3. Poměrně velká zastavěnost a členitost území.

4. Nutnost většího počtu parkovacích stání pokrývající nový účel historické budovy.

5. Umírněnost architektonického návrhu s ohledem na původní historickou stavbu.

6. Zvýšené investiční náklady (novostavby plus rekonstrukce).

2. varianta

Výhody

1. Splnění veškerých požadavků na požární bezpečnost a bezbariérové užívání objektu.

2. Nízká energetická náročnost budovy – možnost využívat alternativní zdroje (FVE, tepelná čerpadla) a tím nižší provozní náklady. Možnost zelených střech.

3. Rovnoměrné rozmístění objektů a rovnoměrnost zástavby v zeleně řešeném území.

4. Dostatečné plochy pro umístění zeleně, venkovního sezení a parkoviště P+R.

5. Náklady na stavbu.

6. Nepředpokládá nutnost nárůstu parkovacích míst.

7. Rezistence vůči nárůstu počtu cestujících.

8. Architektonické pojetí návrhu výpravní budovy bez vazeb na stávající objekty.

9. Možnost provázání s technologickým objektem.

10. Umístění výpravní budovy v centru dopravního uzlu s krátkými komunikačními koridory bez zbytečných křížení, vhodné umístění vzhledem k plánovaným investicím města, vytvářející srozumitelný prostor s rychlým odbavením cestujících.

11. Umožňuje výpravní budovu o největší zastavěné ploše a přitom zachování velkorysého venkovního prostoru.

12. Objekt dostatečně dimenzovaný a vhodně uspořádaný pro všechny uživatele objektu, dostatečně velké čekárny, obchodní jednotky a prostor pro dopravce.

Nevýhody

1. Přímá vazba na modernizaci trati – není možné fázování výstavby