„Došlo k poškození místních biotopů. Středočeský kraj proto podal podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), která kraji dala za pravdu. Konstatovala porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky o ustanovení Národní přírodní památky Mladá – a se společností Česká krajina zahájí správní řízení o zjištěném přestupku,“ shrnul Šíma okolnosti sporu.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Česká krajina Dalibor Dostál se k věci nechtěl blíže vyjadřovat. „Před pár dny jsme se zástupci kraje měli jednání, kde jsme se shodli, že tohle téma nebudeme komunikovat a komentovat,“ řekl Deníku. Netají, že pondělní tisková zpráva kraje ho překvapila.

„Domluvilo se, že se nebudeme veřejně vyjadřovat my ani oni,“ konstatoval Dostál. To on chce nadále respektovat. „Abychom dohodu neporušili,“ vysvětluje. Podle něj tato dohoda vznikla kvůli tomu, aby zbytečně nedocházelo k vzájemným přestřelkám v médiích – a bylo se možné soustředit na to, co je opravdu důležité: na vybudování napajedla pro desítky zvířat.

| Video: Youtube

Pozemky na území Národní přírodní památky Mladá patřící kraji společnost Česká krajina využívá na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce. Pode ní má krajský úřad nárok provádět kontroly v areálu dvakrát ročně. Poslední kontrola nedopadla dobře. Vedení kraje hovoří o závažném porušení smlouvy ze strany společnosti Česká krajina – s tím, že došlo k poškození místních biotopů.

Konkrétně se jedná o odstranění valu zeminy v délce asi 450 metrů s jeho rozhrnutím do plochy pastviny: na 17 933 metrech čtverečních. Tím podle středočeského radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libora Lesáka (ODS) došlo k rozsáhlému poškození zvláště chráněných druhů rostlin a jejich biotopů. Změnil se také vzhled krajiny. „Podali jsme proto podnět AOPK,“ konstatoval radní. Agentura nyní podle něj se společností Česká krajina zahájí správní řízení o zjištěném přestupku. Jeho výsledkem může být rozhodnutí o uložení pokuty nebo nápravné opatření. AOPK sama nemá důvod věc blíže komentovat: správní řízení je neveřejné.

Poprvé zástupci kraje informovali o výsledcích kontroly v polovině června, kdy o nich jednali středočeští radní. Tehdy mluvčí Šíma zmiňoval šestici pochybení. Mimo jiné upozorňoval také na nefunkční elektrické ohradníky, což může představovat ohrožení pro lidi, kteří se v oblasti pohybují. Zástupci kraje si také stěžují, že je provozovatel rezervace neinformoval o prováděných změnách. Či třeba nechápou, proč vyvěsil upozornění varující před nevybuchlou municí, když sdělení Armády ČR zní jednoznačně: oblast bývalého vojenského výcvikového prostoru byla prověřena a již 22 let je prokazatelně bezpečná.

AOPK není jedinou státní institucí, která od kraje dostala udání v souvislosti s činností společnosti Česká krajina. „Po poslední kontrole v letošním roce byl podán podnět rovněž Státní veterinární správě ČR, a to v souvislosti s úhyny mláďat,“ uvedl Šíma. Zaznamenány byly případy úmrtí mláděte zubra a hříběte. Mluvčí konstatoval, že od veterinární správy zatím krajský úřad žádný ohlas neobdržel. V tomto případě hejtmanství chce, aby veterináři prověřili místní podmínky chovu.

Ve hře je vrt pro napajedlo

Společnost Česká krajina na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce využívá krajem vlastněné pozemky o celkové výměře 205,5 hektaru. Tato spolupráce má přispět k zachování biodiverzity místní flóry. Je to zajištěno šetrným spásáním stády velkých kopytníků (a zčásti rovněž rozrušováním půdy jejich kopyty).

Krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) zdůrazňuje, že jde o oblast, která je národní přírodní památkou – a má tedy plánem péče jasně dané podmínky, jak postupovat. „K tomuto území je tak třeba přistupovat s opatrností a šetrným způsobem, aby nebyla poškozena cenná příroda,“ poznamenala radní. S důrazem na to, že provozovatel areálu nesmí do území zasahovat bez informování vlastníka a orgánu ochrany přírody.

Jedním dechem upozornila, že projekt České krajiny považuje za velmi přínosný – a rozhodně prý není v plánu vypovědět této společnosti smlouvu. „Je však nezbytné, aby dodržovala všechny podmínky smlouvou dané. Pokud má provozovatel problémy s vodou, jsme připraveni podat mu pomocnou ruku. Jeho žádost jsme postoupili příslušným orgánům,“ uvedla Skopalíková již v červnu.

Odkazuje tím na záměr, který Česká krajina kraji předložila: vybudovat vrtanou studnu – což představuje zásadní zásah do krajiny. Kraj žádost odeslal mladoboleslavskému magistrátu, aby jako orgán místně příslušné obce s rozšířenou působnosti (vykonávající na nejnižší úrovni agendu státní správy) vydal závazné stanovisko. Území zasahuje vedle Nymburska i do okresu Mladá Boleslav.

Krajský radní Lesák k tomu podotkl: „Podle našich informací ve zmíněném území byl donedávna umístěn mobilní zdroj pitné vody, který měla zvířata k dispozici, což dokazují fotografie, které máme k dispozici. Provozovatel areálu je však z nezjištěných důvodů před nahlášenou kontrolu odstranil.“

Napětí známe také z minulosti

Už za dřívějšího vedení kraje, tedy v minulém volebním období, se ve vztazích mezi hejtmanstvím a Českou krajinou objevilo napětí. Tehdy byla plocha rezervace menší a České krajina usilovala o poskytnutí dalších pozemků – s tím, že vzhledem k tomu, jak se rodí mláďata, dosavadní území nemůže všechna zvířata uživit.

Ředitel Dostál tehdy varoval, že pokud kraj nevyhoví požadavku na rozšíření rezervace, bude zřejmě nutno některé kopytníky utratit – původní rozloha výběhu prý nenabízela možnost zajistit všem přežvýkavcům a divokým koním dostatek pastvy. Nakonec se dojednat rozšíření podařilo; část zvířat také byla opakovaně převážena do jiných oblastí. 

Údajná pochybení, na něž kraj upozornil v červnu
1. Rozhrnutí mohutného valu zeminy do plochy pastvin v rozsahu téměř 18 tisíc metrů čtverečních – s možným ohrožením chráněných druhů rostlin.
2. Ohrožení pohybu osob z důvodu nefunkčních elektrických ohradníků, které zajišťují oddělení částí přístupných veřejnosti od pastvin a částí, kde se pohybují stáda zvířat.
3. Chybějící oddělené nespásané pásy území od spásaných částí.
4. Na pozemcích byly umístěny výstražné cedule s nápisy „Pozor, nevybuchlá munice“. Zástupce společnosti Česká krajina nebyl schopen doložit důvodnost umístění výstražných cedulí na pozemku (kraj má od Armády ČR zpracovaný dokument na základě pyrotechnického průzkumu již z roku 2001, který potvrzuje, že na území při běžném pohybu žádné ohrožení nehrozí).
5. Bylo nalezeno tělo uhynulého hříběte (a známý je také předchozí případ úhynu mláděte zubra).
6. Neinformování vlastníka pozemku o realizovaných krocích.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje