Kraj bude v měření ovzduší pokračovat i v dalších týdnech. Ve vyznačených lokalitách areálu stále platí z důvodu předběžné opatrnosti vstup na vlastní nebezpečí.

„Kontrolní odběry proběhly na místech, kde docházelo k manipulacím se sutí, k jejímu drcení, a kde byla suť do roku 2021 skladována. Jedná se mimo jiné o místa, kde Policie ČR prováděla svá šetření. Měření probíhá na různých místech ze čtyř stran proudění větru, tak aby nám výsledky měření mohly dát komplexní informaci,“ uvádí radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák.

V souvislosti se zjištěním Policie ČR ohledně výskytu eternitových úlomků s obsahem azbestu na nevyužívaných pozemcích v lokalitě milovického areálu se kraj zavázal provádět v této lokalitě monitoring ovzduší, aby se vyloučila případná kontaminace azbestem v ovzduší. První kontrolní měření ovzduší v milovickém areálu proběhlo na začátku tohoto týdne. Certifikovaná firma odebírala vzorky v milovickém areálu na místech, kde byla deponována suť z demolic budov a dalších staveb.

Riziko nehrozí

Podle Policie ČR byl zjištěn výskyt azbestu na nevyužívaných pozemcích severně od letiště Milovice – Boží Dar. „Je nutné poznamenat, že tato lokalita není součástí turistických cest a lidé ji při běžném pohybu po území dle našich informací nenavštěvovali. V dané lokalitě také stále platí z důvodu předběžné opatrnosti vstup na vlastní nebezpečí,“ upřesňuje radní Lesák.

Současně se na webu Krajské hygienická stanice Středočeského kraje mimo jiné v souvislosti s prací s azbestem uvádí, že riziko pro člověka představuje pouze vdechování azbestového prachu při manipulaci s materiálem obsahujícím azbest. „Z informací uvedených na webu tak předpokládáme, že pokud by byl případný azbest skutečně ve velké míře nesprávně zlikvidován a nacházel se pod zemí, riziko při běžném pohybu osob nehrozí. Chceme však současně ujistit veřejnost, že riziko nehrozí ani z pohledu ovzduší a že běžná procházka není nebezpečná,“ dodává radní Lesák.

Odebrané vzorky hodnotila nezávislá laboratoř, která zkoumala přítomnost azbestových vláken. Laboratoř potvrdila, že koncentrace azbestových vláken byla pod limitem měřitelnosti a jejich přítomnost v analyzovaných vzorcích tak nebyla prokázána. Středočeský kraj bude v odběrech vzorků a jejich analyzování pokračovat i v následujících týdnech.