Podle starosty Karla Otavy začátek výstavby může až o rok a půl zbrzdit vyvlastnění některých pozemků. „To bude provádět Středočeský kraj u těch pozemků, kde se majitel odmítá dohodnout na jeho ceně a odkupu,“ řekl Otava. Nejzazší termín dokončení výstavby této části obchvatu je však vzhledem k vázanosti dotací na celou akci jasný. „Obchvat musí být dokončen nejpozději v roce 2023. Předpokládejme, že komplikace s vyvlastňováním mohou trvat do konce roku 2020, začít stavět by se mohlo v roce 2021,“ konstatoval starosta Lysé.

Předpokládaná druhá část obchvatu začne okružní křižovatkou se silnicí II/331 Lysá - Nymburk. Prochází severním směrem podél východního okraje města a severně od konce zástavby se napojuje opět do stávající trasy silnice II/272. Trasa počítá s celkem pěti úrovňovými křižovatkami a třemi mosty. „Jsou to nadjezdy nad železničními tratěmi Lysá - Kolín a Lysá - Milovice a most přes biokoridor a polní cestu,“ píše se v oficiální žádosti.

Kromě už zmíněného kruhového objezdu na hlavní silnici mezi Nymburkem a Lysou se počítá se vznikem dalších dvou kruháků. A to při napojení obchvatu na silnici do Stratova. Další kruhový objezd pak vyroste při křížení obchvatu a výjezdu na Lysou a Milovice. Sjezdy vyrostou směrem ke spalovně a další ke stávající silnici číslo 272 a polní cestě.

Stavba bude doplněna o dvě protihlukové stěny. První kratší protihluková stěna bude mít dvoumetrovou výšku. Druhá, výrazně delší v druhé části obchvatu pak bude vysoká 3 až 4 metry. Ta druhá je vzhledem k nutnosti zachovat požadované rozhledové parametry navržena z průhledného materiálu.

Pochopitelně se změní také celá krajina kolem nové části silnice. V místech, kde to prostorové podmínky umožní, dojde k výsadbě stromových a keřových porostů. Ty by měly zpevňovat svahy a chránit je před působením vodní a větrné eroze. Ozeleněny budou zářezové a násypové svahy hlavního tělesa i křižujících komunikací, oko okružní křižovatky, protihlukové stěny, v místech dostatečného záboru, kde je komunikace vedena téměř v rovině a kde bude dodržena bezpeční vzdálenost od komunikace, bude navržena doprovodná alej.