Renomovaný advokát Bohuslav Sedlatý se na zadání města Nymburk domáhal 
u okresního soudu, aby firma přestala obtěžovat okolí nebezpečným zápachem. „Návrhem na vydání předběžného opatření se žalobce nedomáhá zastavení provozu žalovaného, nýbrž pouze zdržení se šíření imisí z tohoto provozu. Zda žalovaný splnění předběžného opatření dosáhne zastavením provozu, nebo jeho omezením, a nebo přijetím technických opatření, je na jeho rozhodnutí," dožadoval se Sedlatý u okresního soudu 
a opíral se o posudek odborníka na ochranu životního prostředí a výpovědi obyvatel Zálabí, podpořené peticí 141 signatářů a potvrzeními obyvatel o návštěvách lékařů se zdravotními obtížemi spojovanými s výrobou firmy AZOS.

Okresní soud mimo jiné postavil na misky vah zdraví lidí a případný ušlý zisk firmy a zamítavé stanovisko argumentoval slovy: „Soud při návrhu na vydání předběžného opatření zvažuje také přiměřenost újmy, která nařízením předběžného opatření žalovanému vznikne v porovnání 
s prospěchem žalobce." Podle usnesení vydaném soudkyní Markétou Martincovou navíc není potřeba řešit situaci předběžným opatřením, protože není naléhavá.

Následné odvolání ke Krajskému soudu v Praze advokát Sedlatý stavěl, krom doložení všech tvrzení, na domněnce, že se okresní soud zabýval návrhem města Nymburk velmi povrchně, neboť se k mnohastránkovému elaborátu nijak nevyjádřil. V době podání odvolání neměl navíc AZOS řádně zkolaudované všechny prostory a dodatečné stavební povolení bylo v běhu. „Má tedy žalobce rozumět závěru okresního soudu tak, že tím, že se domáhá, aby žalovaný neznečišťoval ovzduší otravnými látkami z nepovoleného provozu, porušuje jeho ústavní práva?" ukončil Bohuslav Sedlatý odvolání otázkou.

Krajský soud se k věci postavil tak, že provoz firmy AZOS běží na základě platného integrovaného povolení vydaném Krajským úřadem Středočeského kraje, kde účastníkem řízení bylo město Nymburk, které se nyní staví do pozice žalobce. „Žalobce se nyní domáhá, aby se žalovaný zdržel vypouštění emisí z chemických látek, které jsou obvyklou součástí výrobního procesu, který byl žalovanému povolen. Faktické vyhovění na vydání předběžného opatření by tak směřovalo 
k zastavení dosud povolené výroby žalovaného," zdůvodňuje krajský soud.

Po této přestřelce zřejmě snahy města znemožnit či omezit výrobu v podniku AZOS právní cestou načas ustanou. „Nyní, v návaznosti na požadavky občanů, které zazněly na pondělním zasedání zastupitelstva, komunikujeme o spolupráci s Vysokou školou chemicko – technologickou v Praze, kontaktujeme i obec Dašice, kde podobný problém řešili. Postup v právní oblasti nadále konzultujeme s právníkem města. Stále čekáme na návrhy projektů dalšího řešení od Státního zdravotního ústavu Praha, které má být v brzké době předloženo," sdělil starosta Nymburka Tomáš Mach.

S výroky soudů je pochopitelně spokojeno vedení společnosti AZOS CZ. „Rozhodnutí krajského soudu opět jenom potvrdilo, co říkáme celou dobu – AZOS CZ není původcem zdraví škodlivých emisí. Kdyby měly oba soudy k dispozici jakékoli průkazné indicie svědčící o opaku, jistě by je ve svém verdiktu zohlednily. Na druhé straně, opakované stížnosti obyvatel nám nejsou lhostejné a uděláme maximum proto, abychom veškerá dosud vznášená podezření a obvinění vyvrátili. Chceme na dalším postupu spolupracovat ať už se Státním zdravotním ústavem, novým vedením města Nymburk i s úřadem Středočeského kraje, či případně s dalšími odborníky z oboru," uvedl mediální zástupce firmy AZOS CZ Karel Samec.