Zamýšlený projekt pro přírodní památku Dymokursko, která se nachází na pomezí Nymburska a Mladoboleslavska, má za cíl provedení zásahů na zlepšení stavu lučních biotopů.

Suché trávníky i ohrožené zvonky

Dalšími projekty jsou obnova stanoviště polopřirozených suchých trávníků v přírodní památce Žerka na Mělnicku a záměr Aby zvonky zacinkaly pro Les u Libeže na Benešovsku. Ten se má zaměřit především na zlepšení stavu populací zvonku hadincovitého. Jde o vzácný a rychle ubývající druh, který v České republice roste již na méně než deseti lokalitách.

Na realizaci těchto tří záměrů chce kraj využít finance z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná souhrnná výše nákladů na tři projekty je 6,86 milionu korun.

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková uvedla, že snahou kraje je co nejzodpovědněji pečovat o zvláště chráněná území a jakékoli zásahy probíhají s maximálním ohledem na přírodu. „V těchto třech konkrétních projektech půjde například o kosení ploch, redukci dřevin a odvoz biomasy mimo chráněná území. V případě silně ohroženého zvonku hadincovitého chceme v místě výskytu vytvořit drátěné oplocenky bránící rostliny před zvěří a v okolí vysadit vhodné dřeviny tvořící stabilní světlý les namísto odstraněných stanovištně nevhodných dřevin, zejména smrků,“ vysvětlila.