Velká trpělivost obyvatel obou obcí při stavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, zvláště v zimním období, kdy se mnozí nemohli dostat ke svým nemovitostem, přinesla své ovoce.

Stavba byla zkolaudovaná. V minulých dnech byly dokončeny povrchy komunikací, úprava travnatých ploch a celkový úklid, drobné nedostatky samozřejmě dodavatel stavby ještě napraví. „Nyní si jen všichni přejme, aby co nejrychleji proběhlo připojení všech nemovitostí, aby čistírna mohla zdárně fungovat v rámci své kapacity a aby celé dílo co nejdéle a nejlépe sloužilo všem občanům a především přispělo k výraznému zlepšení životního prostředí v obou obcích. Ne každý z vlastníků nemovitostí má v oblasti nakládání s odpadními vodami čisté svědomí,“ uvedl starosta Starého Vestce Zdeněk Moc.

Záměr vybudovat splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod vznikl už před více ne deseti lety. Obce opakovaně žádaly o dotaci z Programu rozvoje venkova pod Státním zemědělským intervenčním fondem, za přispění 75 procent z fondů Evropské udnie. Akce se uskutečnila za přispění Dobrovolného svazku obcí, Mikroregionu Polabí se sídlem v Lysé nad Labem, jehož jsou obě obce členy. Právě zmíněný Mikroregion Polabí je investorem akce i nositelem příjmu dotace, vlastní financování kromě poskytnuté dotace zabezpečují obce v předem stanoveném podílu.

„V převážné většině přispěli na stavbu občané obou obcí, včetně podnikatelských subjektů dobrovolnými finančními dary. Zastupitelstva obou obcí věří, že ti občané i podnikatelé, kteří dosud stojí stranou, přehodnotí svůj postoj a s ohledem na výrazné zhodnocení vlastních nemovitostí dané možností připojení na splaškovou kanalizaci, dodatečně také přispějí,“ uvedl Moc s tím, že obě obce čeká splácení poskytnutých úvěrů na dofinancování akce a daňové výnosy, které tvoří podstatnou část rozpočtových příjmů, nejsou nijak závratné.