Nové okružní křižovatky, vytěsnění tranzitní dopravy z centra města a nová parkovací místa.

To jsou nejdůležitější změny v dopravě, které Nymburk čekají v řádech několika let. Zastupitelé vzali na vědomí zpracovaný ucelený projekt
i jeho způsob realizace. Město však musí změny dělat postupně. „Pochopitelně nemůžeme slíbit, že všechny úkoly zrealizujeme v příštím roce. Musíme bohužel vycházet 
z reality rozpočtu města. Odbor správy městského majetku proto každoročně zpracuje a v listopadu předloží vyhodnocení plnění jmenovitých věcí z generelu v daném roce, a to spolu s návrhem akcí určených k realizaci v příštím roce. Generel pouliční dopravy bude k dispozici na webových stránkách města. 
I nadále ale budeme provádět kontinuální sběr podnětů od občanů," slíbil místostarosta Zdeněk Vocásek.

V letošním roce se v rámci plánu začne s rekonstrukcí ulice Letců R. A. F., pracuje se na přeložce komunikace Máchova blíže ke kolejím, zjednosměrňování komunikací 
u nádraží a v Jankovicích a rekonstrukci mostu přes Lidušku v Jankovicích – v rámci této akce zde přibudou přechody pro chodce.

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska bylo cílem uceleného projektu vytvoření komplexního materiálu, který bude jednak podkladem pro další stupně projektové dokumentace v oblasti dopravních staveb – zejména úpravy stávající komunikační sítě a doporučení pro výstavbu nových páteřních komunikací. Bude prý také obsahovat dopravně inženýrská opatření 
k organizaci dopravy zajišťující větší a efektivnější využití stávající komunikační sítě města.

„Společnost CITYPLAN spol. s r. o. Praha při zpracování Generelu využila kromě vlastních šetření a průzkumů také poznatky získané dotazníkovým šetřením v rámci projektu Občan a radnice mezi obyvateli města a na veřejném setkání respondentů projektu uskutečněném 1. prosince 2011. Zpracovaný Generel byl 12. března veřejně prezentován občanům města 
v Obecním domě," shrnul místostarosta Zdeněk Vocásek.

Z uceleného projektu vyplývá několik zásadních opatření.

Pro zajištění plynulosti dopravy a zvýšení její bezpečnosti je žádoucí nahradit vytypované stykové křižovatky křižovatkami okružními. Intenzita stávající dopravní zátěže včetně jejího modelovaného nárůstu si nevyžaduje budování světelně řízených křižovatek.
Ke zklidnění a vytěsnění tranzitní dopravy zejména mimo centrum města je žádoucí zajistit ve vazbě na vybudovaný obchvat města změny tras silnic II. třídy včetně dopravních omezení.

Pro dopravu v klidu je stěžejním problémem vyřešení nedostatečné kapacity parkovacích míst typu P+R pro dojíždějící za prací u železničních nádraží, posílení parkovacích kapacit v centru města a na městských sídlištích. 
S ohledem na minimální pozemkové rezervy bude třeba počítat s parkovacími domy.

Pro rychlé zlepšení nedostatku parkovacích míst 
a špatné průjezdnosti komunikací ve vybraných lokalitách provést zjednosměrnění ulic s vyznačením parkovacích pruhů.

Pro zkvalitnění pěší dopravy budovat další bezbariérové přechody pro chodce a provést úpravy stávajících přechodů, především osvětlení 
a jejich délku, zejména na dopravně významných trasách 
a současně provádět obnovu povrchů chodníků.

Pro zkvalitnění cyklodopravy vyznačit dle možností uličního prostoru především na páteřních komunikacích cyklistické pruhy a při vyznačování jednosměrných ulic rozšiřovat trasy s vyznačeným obousměrným provozem cyklistů. Současně doplnit potřebné vybavení pro cyklisty, především kolostavy a u významných cílů (zejména nádraží) také kryté úschovny.

Pro zkvalitnění hromadné dopravy zvážit možnost rozšíření městské dopravy co do počtu linek MHD a jejich provozní doby s vazbou na četnost cílů. Samostatnou strategickou úlohou je rekonstrukce autobusového nádraží ve vazbě na nádraží ČD 
a parkoviště typu P+R.
Hlavními strategickými cíli je především vybudování nových přemostění Labe (třeba řešit důsledně i cyklodopravu) a dokončení objízdného okruhu města zajišťující vyvedení silniční sítě téměř zcela mimo bytovou zástavbu města.