Naposledy archeologové v Lysé působili při nedávné rekonstrukci Masarykovy ulice, kde zaznamenali velmi zajímavé nálezy. Pod jejich nástroji se objevil hrot šípu z mladšího eneolitu (2900 – 2300/2200 př. n. l.), ale i vrcholně středověké osídlení z přelomu 12. a 13. století. Mezi nalezenými předměty převažují zlomky keramických nádob, zvířecí kosti domácích zvířat či drobné artefakty z bronzu a železa.

Dokladem nedalekého zpracování železa je nález značného množství železářské strusky. Mezi méně časté předměty, které se podařilo odkrýt, náleží dvě drobné stříbrné mince. Na místě se našly také mnohé stopy po nadzemních konstrukcích stavení reprezentované sloupovými a kůlovými jamkami. Podobné nálezy lze očekávat i v lokalitě od náměstí k zámku.