O tomhle nicméně krajští zastupitelé nehlasovali. Rozhodovali o přidělení individuální účelové dotace ve výši 12 milionů korun, již škola využije právě při práci na tomto projektu. Přesně se jedná o částku 11 795 000 Kč. Nad tímto postupem se pozastavil opoziční zastupitel Věslav Michalik (STAN). Nezamlouvá se mu, aby si hejtmanství objednávalo studii tou formou, že zpracovateli poskytne dotaci. Upozornil, že třeba stavební zakázky kraj také nezadává „jako dotace“ – a zvolený postup mu tudíž zavání obcházením zákona o veřejných zakázkách. Nebyla to přitom jediná výhrada. „Na tento typ studie se dají získat dotace – nebo v případě, že by to byl výzkumný projekt, se dá financovat z Technologické agentury ČR,“ upozornil Michalik kolegy.

Zvolený postup je však podle slov náměstka Petery v pořádku – podle konzultace s právníky je tento typ zadání možný – a o tom je přesvědčen třeba i další opoziční politik Tomáš Havlíček (ODS). „V rozporu se zákonem není,“ míní. Michalik nepochodil ani s námitkou, že příležitost k takovéto spolupráci by měl kraj dát i dalším vysokým školám. „Nebude to ojedinělý projekt,“ ujistila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Spolupracujeme i s dalšími významnými vysokými školami; memoranda o spolupráci máme uzavřená například i s ČVUT nebo Karlovou univerzitou,“ připomněla.

Při hlasování o poskytnutí dotace Vysoké škole zemědělské se proti nevyslovil nikdo. Pro bylo 38 zastupitelů – a 19 se jich hlasování zdrželo.

Ilustrační snímek.
Na získání dvou miliard z dotací bude kraj potřebovat dvoumiliardový úvěr

Očekávané výstupy koncepce udržitelného hospodaření s vodou:
- Vymezení skutečně zastavěných ploch obcí a jejich základní klasifikace z hlediska převládajícího využití (charakter zástavby, struktura zástavby, hydrologické charakteristiky vybraných území, bydlení a jeho formy, rekreace, areály občanského vybavení, výroby, skladování, dopravy, technické infrastruktury a podobně).
- Sjednocená základní funkční klasifikace nezastavěných ploch v krajině Středočeského kraje, digitalizace a základní funkční klasifikace dosud nezastavěných rozvojových ploch (zastavitelných ploch a ploch přestavby) obcí, vymezených v platných územních plánech a jejich změnách, vyhodnocení hydrologické zranitelnosti krajiny Středočeského kraje, a to zejména s ohledem na retenční schopnost krajiny a analýzy průměrných měsíčních odchylek zásob vody v půdě od dlouhodobého normálu.
- Rešerše dokumentů na úrovni kraje a obcí s rozšířenou působností týkajících se krajiny a plánování opatření v krajině a plánování v oblasti vod, návrh cílové kvality krajin Středočeského kraje pro zajištění udržitelného vodního režimu a hospodaření s vodou, koncepce udržitelného hospodaření s vodou v krajině Středočeského kraje.
- Identifikace krizových bodů a návrhu plošných opatření, pavučina volné krajiny a stanovení cílových kvalit včetně návrhu opatření, vyhodnocení rizikovosti rozvojových ploch vymezených v platných územních plánech a jejich změnách z hlediska vodního režimu krajiny a hospodaření s vodou – včetně doporučení pro zapracování do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Zdroj: Josef Keřka, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje

Ilustrační foto.
Odvolávání radního Hermana skončilo dřív, než mohlo začít