Takové byly plány, s nimiž se nynější, po krajských volbách končící radní loni pustili do projektu ekologického pohledu na činnost kraje a aktivní snahy o kompenzaci takzvané uhlíkové stopy. Prostě: do úsilí o ochranu klimatu a boje s globálním oteplováním.

Úsilí snižovat uhlíkovou stopu

Na první viditelný krok došlo před rokem, loni v listopadu, kdy se členové rady kraje pustili do práce společně se studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou (kde se mimo jiné vyučuje i sadovnictví). Ve Sportovně-rekreačním areálu Vrchbělá na Mladoboleslavsku společně vysázeli 34 stromů 24 dubů a buků plus 10 různých peckovin; především jeřabin, třešní a švestek. Právě tohle sázení bylo krokem vzešlým z tehdejších konzultací s odborníky z obecně prospěšné společnosti CI2.

S touto neziskovou organizací představitelé kraje zahájili spolupráci jakožto s odborným garantem a správcem programu Sledujeme/snižujeme CO2. Hovořilo se však o i o řadě dalších záměrů souvisejících třeba s projekty na změnu vytápění, zateplení, využívání fotovoltaických elektráren nebo zavedením úspornějšího osvětlení a jeho řízení chytrými čidly…

Smysluplné projekty mají pokračovat

Co se s dřívějšími plány stane? Budoucí radní pro oblast financí a strategie Věslav Michalik (STAN), který od nynějšího náměstka hejtmanky Gabriela Kovásce (ANO) s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů má mimo jiné převzít i tuto agendu, Deníku řekl, že projekt kompenzace uhlíkové stopy kraje koaliční partneři v novém zastupitelstvu kraje zatím neprobírali. O tom, že chovat se ekologicky mají v úmyslu, však nejsou pochybnosti.

„Tento přístup mezi námi rezonuje nejen v oblasti životního prostředí,“ řekl Michalik Deníku. Zmínil třeba dopravu s plány na nízkoemisní vozidla, autobusy s elektropohonem nebo plány na možnou spolupráci s hlavním městem Prahou při zavádění provozu trolejbusů. „Pokračovat chceme i v oblastech školství a sociálních služeb v přípravě projektů na snižování energetické náročnosti. „Je tu spousta rozjetých projektů, které mají smysl, a chceme v nich pokračovat. Také výsadba stromů podél krajských silnic mi dává smysl,“ konstatoval Michalik s tím, že v tomto případě by upřednostnil vlastní sázení před tím, aby kraj peníze na nové stromy posílal jinam.

„V programovém prohlášení budoucí rady kraje je životnímu prostředí věnováno hodně místa – a při jednání s koaličními partnery byl velký konsenzus v tom, že takového projekty dělat chceme,“ řekl Michalik. Podobně se vyjádřila i budoucí hejtmanka Patra Pecková (za STAN). „Podrobnosti budeme domlouvat s budoucí radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Janou Skopalíkovou,“ odkázala na spolupráci s partnerkou z řad Pirátů.

Plány nových radních kraje pro životní prostředí a zemědělství
- Podpoříme obnovu a ochranu stávajících prvků přirozeně zachycujících vodu – např. mokřadů, pramenišť, tůní a meandrů, namísto budování betonových nádrží a koryt. Vytvoříme koncepci ochrany zdrojů vody a oblastí vsakování.
- Podpoříme vznik malých vodních útvarů v krajině – rybníků, malých nádrží, poldrů apod. s ohledem na stávající krajinné prvky. Naopak nepodpoříme výstavbu neodůvodněných větších vodních děl na území kraje. Na úrovni kraje vytvoříme pracovní skupinu, která bude obcím, firmám i jednotlivcům pomáhat s přípravou projektů.
- Podporujeme zasakování a odpar srážek v krajině i ve městech místo jejich odvádění a budování např. zasakovacích průlehů či zatravňování protierozních pásů. Hodláme zmapovat a na základě výzkumů upravit meliorační systémy, abychom dosáhli zvýšení hladiny podzemní vody, a byla tak zadržována voda za všech intenzit deště.
- Aktualizujeme krajskou koncepci likvidace a recyklace směsných i tříděných komunálních odpadů tak, aby se obce s dostatečným předstihem mohly připravit na ukončení skládkování. Budeme usilovat o rozšíření možností oběhového nakládání s odpady, které upřednostňujeme před spalováním a skládkováním. Budeme podporovat zavádění nových technologií na bezemisní likvidaci plastových odpadů, které jsou již v prototypové fázi vývoje. Celkově budeme podporovat oběhovou ekonomiku jako příležitost pro vytvoření úplně nového průmyslového odvětví.
- Podpoříme propojování vodárenských soustav a výstavbu skupinových vodovodů v místech s problematickým zásobováním pitnou vodou (Rakovnicko, Slánsko apod.), v menších obcích podpoříme výstavbu kanalizace, a to i kanalizace decentralizované (domovní a kořenové čistírny) a budeme podporovat využití moderních technologií při monitorování ztrát a kvality vody. Podpoříme obce při řešení problémů spojených s vysycháním studní.
- V souladu s dlouhodobými klimatickými cíli zohledníme požadavky na snížení energetické náročnosti při výstavbě i rekonstrukci budov ve vlastnictví kraje.
- Zvýšíme podíl zeleně v krajině a okolo dopravních komunikací ve vlastnictví kraje způsobem, který neohrozí bezpečnost silničního provozu. Podpoříme přirozenou obnovu v lesích s cílem dosáhnout druhově a porostně pestrých a odolných lesů.
- Ve spolupráci s profesními zemědělskými organizacemi budeme podporovat udržitelné a šetrné hospodaření v krajině včetně snižování míry využívání pesticidů.
- Budeme dbát na to, aby nedocházelo k záboru kvalitní zemědělské půdy za účelem nové výstavby.
- Podpoříme pokračování kotlíkových dotací. Zaměříme se i na snižování světelného a hlukového znečištění.
- Podpoříme lokálnost a udržitelnost v dodávkách biopotravin a lokálních potravin zemědělců a producentů do krajem zřizovaných škol, nemocnic, sociálních zařízení a institucí.
- Budeme podporovat projekty ekologické výchovy, které budou na odpovídající odborné úrovni. Zároveň budeme podporovat projekty zaměřené na propagaci lokálních potravin či biopotravin a rozšiřování povědomí o možnostech cirkulární ekonomiky.

Zdroj: programové prohlášení nové rady kraje