Kladné stanovisko vychází z předpokladu, že stavby nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí, připomněl náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má na starosti oblast životního prostředí a zemědělství. „V některých případech bude dokonce pozitivní,“ poznamenal.

Upozornil však, že souhlas nebyl ve všech případech bez výhrad a dalších podmínek. „U zahloubení domu v Libodřicích budeme požadovat další posuzování – a doporučujeme se zaměřit v dokumentaci především na zavedení dalších opatření snižujících negativní vlivy prašnosti a hluku záměru na okolí; včetně negativních vlivů způsobených dopravou,“ poznamenal Petera. Alespoň částečně by tak měl rozptýlit obavy lidí z okolí, které leká možné zhoršení životních podmínek (či minimálně výrazné prodloužení doby, po kterou lom zůstane v provozu). V případě modernizace železnice na Nymbursku se zase navrhuje vykoupení a zbourání jednoho rodinného domu – ten totiž nelze ochránit před nadměrným hlukem a vibracemi.

Stavby, které v pondělí posuzovali středočeští radní

* Mimoúrovňová křižovatka na D8 Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály – oznámení ministerstva životního prostředí:


- Přestavba dálnice D8 je navržena rozšířením šestipruhového úseku v celkové délce 1,9 km. Na začátku bude navazovat na shodně rozšířený úsek dálnice D8 v prostoru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Březiněves, který je součástí stavby Pražského okruhu D0 v úseku 519, a na konci bude napojena na stávající dálnici D8 s přípravou pro výhledové rozšíření na šestipruhové uspořádání.
- Záměr je v souladu s územním plánem. V době výstavby bude vliv záměru na ovzduší krátkodobý, nevýznamný až nulový. Pro minimalizaci dopadů při období výstavby byla navržena opatření. V době provozu bude vliv málo významný až nulový, jelikož v místech, kde dojde k nárůstu, nebudou překročeny limitní hodnoty. Byla navržena protihluková opatření, která zajistí plnění hygienických limitů pro hluk z automobilové dopravy na D8. Vlivy záměru jsou akceptovatelné.
- Z hlediska povrchových vod dojde k nápravě dnešního stavu, kdy jsou vody z povodí Přemyšlenského potoka (povodí Vltavy) převáděny do Mratínského potoka (povodí Labe). Součástí výstavby bude i obnovení zrušeného úseku otevřeného koryta potoka. Toto lze považovat za významný kladný vliv, i když lokální. Pozitivní bude i zvýšenými přítoky do potoka z MÚK Zdiby. Další kladný význam má toto řešení pro Mratínský potok, který má v současné době jak v Praze, tak mimo Prahu málo kapacitní koryto; snížení přítoků do tohoto potoka lze považovat za přínos.
- Oproti stávajícímu stavu bude největší zásah do podzemí představovat výstavba dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží a realizace pilotových základů pro mosty a severní podjezdové rampy, vše v prostoru MÚK Zdiby. Snížení hladiny podzemní vody při realizaci podzemních nádrží v prostoru křižovatky nemůže významnějším způsobem ovlivnit podzemní vody, protože se bude jednat o krátkodobý vratný jev. Realizaci pilotových základů (při dodržení standardních opatření proti kontaminaci podzemních vod) nemůže průběh hladiny podzemních vod prakticky ovlivnit významnějším způsobem – ani krátkodobě.
- Z pohledu vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze realizaci záměru doporučit a považovat ji za potřebnou; z hlediska sociálně-ekonomických vlivů představuje tedy dlouhodobý příznivý vliv.

* Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo) – dokumentace ministerstva životního prostředí:

- Záměrem je rekonstruovat železniční svršek a spodek, navýšit maximální traťovou rychlost na 160 km/h. Stavba řeší úpravy nynější železniční trati, dále je součástí obměna zabezpečovací techniky. Během modernizace dojde ke zbourání několika budov, výstavbě nadjezdů a přeložek, obnově propustků (mostů) a obnově železničního svršku a spodku.
- Záměr bude z velké části realizován v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Vlivy budou pouze po krátké období výstavby (především zvýšená hluková zátěž a prašnost ze stavby). Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí.
- Realizací záměru dojde na trati ke zvýšení průjezdové rychlosti. Zdrojem hluku je železniční doprava při provozu. V závěru hlukové studie pro období provozu se uvádí: „Jednoznačně lze vyhodnotit plnění limitů hluku pro denní i noční dobu v současné době při zohlednění korekce pro starou hlukovou zátěž v celé délce záměru, mimo objektu Kamenné Zboží číslo 51. Tento objekt je nadlimitně zatížen hlukem a vibracemi.“ Navrhuje se proto, aby tento rodinný dům byl v rámci stavby odkoupen a zbourán.
- Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice PM10, jejichž únik provozovatel zařízení omezí intenzivním skrápěním v případě nutnosti, vytvořením skládek kamene a kameniva a zařízením a výběrem mobilní linky, kde je povinnost mít skrápění/mlžení. V ostatních ohledech je vliv stavby hodnocen jako malý a nevýznamný.

* Zahloubení lomu Libodřice

- Předmětem záměru je zahloubení stávajícího kamenolomu o dvě etáže (2 x 15 m) – jedná se o 5. a 6. etáž, přesunutí objektu primárního drtiče do výrubu severozápadně od lomové jámy a inovace drtiče. K zahloubení lomu dojde na ploše nynější povolené těžby. K plošnému rozšíření těžební jámy nedojde.
- Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je hodnocen jako lokální, s omezením na prostor lomu a bezprostřední okolí. Výjimkou jsou vlivy spojené s expedicí výrobků. Provozem samotného záměru se nepředpokládá změna vlivů v území, neboť v dané ploše lom funguje a samotné zahloubení lomu nebude znamenat změnu provozu (mimo prodloužení doby jeho činnosti).

* Průmyslový park Zdice – Hala B

- Předmětem záměru je novostavba haly B pro drobnou nerušící výrobu a skladování s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím. Výstavba bude navazovat na infrastrukturu budovanou v rámci haly A.
- Provoz parku je v maximálním stavu nepřetržitý: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Předpokládá se třísměnný provoz ve výrobní části i souvisejících administrativních provozech (příjem a výdej hotových výrobků); ostatní provozy (administrativa celého parku a pomocné provozy) jsou jednosměnné. Na tři směny se ale pracovat nemusí – záleží na konkrétních nájemcích a specifikách jejich provozu i organizace práce.
- Pro záměr je zpracován návrh komplexních sadových úprav tak, aby záměr neměl negativní dopad na krajinný ráz. Realizace záměru nebude mít významný vliv na chráněné území Natura 2000. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy jsou považovány za malé, bez významných dopadů; samotná stavba se nenachází ve zvláště chráněném území. Provoz záměru nebude za běžného provozu negativně ovlivňovat povrchové a podzemní vody v dané lokalitě.

* Rumpold-P s.r.o., Skládka odpadů Březnice – Chrást

- Skládka odpadů v katastrálním území Chrást u Tochovic slouží k ukládání odpadů kategorie „O“, zejména směsného komunálního odpadu, a současně umožňuje i uložení jiných odpadů kategorie ostatní. Dochází tam k odstraňování, využívání, sběru, výkupu a skladování odpadů převzatých od jiných původců – a dále ke shromažďování, skladování a odstraňování odpadů původce. Současně slouží i ke shromažďování nebezpečných odpadů pro jejich další využití nebo odstranění.
- Bylo provedeno zjišťovací řízení, zda záměr může mít významný nepříznivý vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Výsledné rozhodnutí tohoto řízení konstatuje, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle tohoto zákona.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje