Prvních 50 milionů je určeno k rozdělení již v letošním roce – přičemž náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN), který má na starosti oblast financí, dotací a inovací, předpokládá, že nakonec by mohla být k mání vyšší suma. „V případě většího zájmu jsem připraven ve druhé polovině roku navrhnout navýšení alokace,“ odkázal na předpoklady, že se žádostí sejde hodně. Jde totiž o krajský dotační fond, který mezi starosty patří k nejpopulárnějším. Letos se přitom dá očekávat ještě větší ohlas, jestliže minimální finanční spoluúčast žadatele na celkových nákladech je nově snížena z 20 procent na 15. „Snažíme se tím obcím pomoci v době, kdy v důsledku přijatého daňového balíčku budou hospodařit v následujících letech s menším objemem daňových příjmů,“ poznamenal Michalik.

Žádosti o dotační podporu ve výši až 85 nákladů na uskutečnění záměru bude krajský úřad přijímat od 1. dubna do 28. června – přičemž každá obec může podat až tři žádosti týkající se zlepšení veřejní infrastruktury: jak její výstavby, tak rekonstrukcí, modernizací a oprav. Čtveřice různých tematických zadání nabízí příležitost získat peníze jak na chodníky či vodovody a kanalizace, tak třeba na sportoviště nebo zeleň. Detailní pravidla budou na elektronické úřední desce kraje, která je součástí webových stránek krajského úřadu, zveřejněna od 15. února.

Oblasti podpory z krajského fondu obnovy venkova
- Dopravní infrastruktura: stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další
- Technická infrastruktura: stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami (tedy třeba protipovodňové hráze či poldry), stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další
- Občanské vybavení: stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další
- Veřejná prostranství
Zdroj: Martina Kemrová, Krajský úřad Středočeského kraje