Z dálky to připomíná centrum pavučiny. Takovou křižovatku, bez semaforů. Přirovnání ke křižovatce je ale docela na místě. Takzvaná pole, odkud elektřina míří převážně do Prahy, ale i do dalších regionů kolem metropole, mají svoji logiku, třebaže by ji laik jen těžko na první pohled hledal. Řeporyjská transformovna je jedním z nejdůležitějších a nejkomplikovanějších distribučních uzlů ve středních Čechách.

Tiskovce o digitalizaci elektrické sítě ale předchází prohlídka transformovny. Na začátku je školení – shrnout se dá vlastně do několika hlavních bodů: rozhodně na nic nesahat, nezvedat ruce do výšky a už vůbec nechodit mimo zpevněné cesty.

Jako v kosmické lodi

Řeporyjská transformovna má dlouhou historii: jak vysvětlují pracovníci, výstavba začala kolem roku 1970, do provozu byla uvedena o pět let později. Poslední velká rekonstrukce se odehrála relativně nedávno: v roce 2008. Po uvedení do historie se jdeme podívat na první zastávku prohlídky: pohled na technická zařízení symetricky umístěná budí dojem kosmické lodi. „Část 10kV je napojena z terciéru trafa 304 a napájí vlastní spotřebu tohoto objektu,“ vysvětluje pracovník.

Kývám hlavou. Vlastní spotřebu objektu chápu. Se zbytkem to je už horší. Co se týká vlastní spotřeby, v objektu je také dieselový generátor, pokud by nastal takový výpadek, že by transformovna byla „bez šťávy“. To se ale zatím nikdy nestalo.

Řada transformátorů má několik větráků, ty chladí transformátorový olej. Dispečer vidí, jak v transformátoru roste teplota, když je v provozu: chladí se buď automaticky, a nebo se může i manuálně v případě potřeby.

Zájem budí také takzvané domky ochrany. Ty mimo jiné umožňují pracovníkům zjistit, kde se stala porucha – přímo na jakém kilometru vedení. Pokud se tedy něco stane, odborníci přímo ví, kam vyrazit – to, aby mohli rychle obnovit dodávku elektřiny.

Investice do digitálních technologií

Co se týká vlastní elektrické sítě ČEZ distribuce, chystá se velká digitalizace. „Masivně investujeme do digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat distribuční soustavu v měnícím se prostřední energetiky. Rychle přibývá aktivních zákazníků, kteří běžně vyrábějí, akumulují či dobíjí elektromobil a chtějí také rychlejší přístup k datům. Zároveň se připravujeme na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i investice do akumulace,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

„Abychom mohli pracovat s obousměrným tokem energie a výkyvy napětí a zároveň byli schopni toto prostředí provozovat a dobře řídit, musíme velmi rychle připravit a uzpůsobit distribuční síť,“ dodává Martin Zmelík.

Investice půjdou do dálkově ovládaných prvků a prvků monitoringu distribuční soustavy a dále se jedná o systém pro řízení a regulace napětí. Kromě toho jdou peníze i do IT technologií – ty mají zrychlit komunikace se zákazníkem. ČEZ Distribuce například zavedla automatizaci a robotiku s cílem snížit administrativu nasazením robota na přípravu realizace drobných staveb – to obvykle týká přípojek.

Vzhledem k ubývajícímu instalovanému výkonu primárních zdrojů a narůstajícímu výkonu v decentrální výrobě bude jednou z nejdůležitějších napěťových hladin vysoké napětí. Do této napěťové úrovně budou směřovat nejdůležitější investice digitalizace. Investice budou směřovat také do rozvoje chytrých elektroměrů (AMM), kdy společnost ČEZ Distribuce bude muset během let 2024-2026 instalovat cca 600 tisíc chytrých elektroměrů.

Rozvoj obnovitelných zdrojů

Nově oproti původním předpokladům očekává ČEZ Distribuce rozvoj obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren i na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí 110 kV. Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu FVE a VTE (dle Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040) by mohl v roce 2030 dosáhnout až 6000 MW, přičemž současný instalovaný výkon tvoří 2000 MW.

Velkým otazníkem do budoucnosti, co se týká sítě a hlavně jejích parametrů, jsou elektrovozy. Také elektromobilita představuje významnou změnu pro dosavadní způsob provozování, a především dimenzování distribuční sítě. Úlohou distributora není však výstavba nabíjecí infrastruktury, ale připojování do sítě při zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky za přiměřených nákladů.

Další investice si vyžádá pokrytí distribuční sítí komunikačními prostředky. Proto v ČEZ Distribuci dále pokračuje rozvoj optické telekomunikační infrastruktury s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální energetiku. Záměrem je vybudovat na distribučním území ČEZ Distribuce 4 tis. km optických sítí do roku 2025 a dalších 5,5 tis. km do roku 2030.

Mezi další priority společnosti patří zajištění lepší informovanosti zákazníků prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů. Jedná se o Distribuční portál a web www.bezstavy.cz, zákazníci ocení jistě také digitalizace smluv - tedy online uzavření smlouvy - a oznamování plánovaných odstávek a poruch SMS a e-mailem.