Oficiálně se tyto půjčky obcím označují jako finanční výpomoc ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů – a jsou stále ještě novinkou. Hlavním cílem je pomoci obcím, které získaly dotaci na svůj záměr směřující k rozvoji obcí či obnově majetku, přičemž řeší problém, že dotační peníze obdrží až po dokončení projektu, zatímco dodavatelům je třeba platit hned. Jako první využili možnosti získat přístup k penězům toto formou v obci Březno, jež na překlenutí čekání na vyplacení dotace obdržela pět milionů; následovaly Felbabka a Svinařov. Nyní je na cestě 7,39 milionu na pomoc financování projektů dalších dvou obcí.

„Díky návratné individuální finanční výpomoci z rozpočtu kraje na konkrétní projekt obce či města snáze překlenou dobu, než jim stát či evropský fond poukáže dotace,“ potvrdila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), že jde skutečně o půjčku do doby vyplacení dotace; pak obec peníze kraji vrátí. Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) zdůraznil, že tento fond může malým obcím pomoci při čerpání dotací jak z národních, tak evropských zdrojů: mohou se pustit do svých záměrů bez toho, že by bylo zapotřebí zatěžovat se úvěrem na takzvané předfinancování. Nebývá totiž zvykem, že by disponovaly volnými miliony, po kterých by radnice mohly sáhnout. „Jedná se o klíčový investiční zdroj, který investiční aktivitu Středočeského kraje aktuálně zvedá na šesti až osminásobek standardu,“ uvedl Kovács.

Peníze ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů
* Nové krajské dotace ve formě „bezúročných půjček“ jsou určeny na pomoc malým obcím do jednoho tisíce obyvatel se zajištěním peněz u finančně náročných projektů spolufinancovaných z fondů EU/EHP nebo národních i krajských zdrojů
* Středočeský Fond návratných finančních zdrojů s celkovou alokací 50 milionů korun schválili středočeští zastupitelé na počátku letošního roku; termín podávání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekty obcí je od letošního 1. března až do 30. června příštího roku (2020)
* Návratnou finanční výpomoc lze poskytnout žadateli na předfinancování projektu spolufinancovaného z fondů EU/EHP, z národních nebo krajských zdrojů, v rámci těchto oblastí podpory:
- Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014–2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní se specifickými cíli:
+ Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
+Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
+ Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
+ Podpořit preventivní protipovodňová opatření
- Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014–2020 v Prioritní ose 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika se specifickým cílem: 3.1 – Prevence vzniku odpadů (zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů)
- Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014–2020 v Prioritní ose 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu se specifickým cílem 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny (zlepšit kvalitu prostředí v sídlech)
- Projekty podpořené z Operačního programu Životního prostředí pro období 2014–2020 v Prioritní ose 5: Energetické úspory se specifickým cílem 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (osáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov)
- Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020 Vzdělávání se specifickým cílem zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
- Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020 Doprava se specifickými cíli:
+ Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Integrované plány rozvoje území
+ Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
- Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020 Integrovaný záchranný systém se specifickým cílem posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
- Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020 Sociální integrace se specifickým cílem zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
- Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020 Zateplování se specifickým cílem snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
- Projekty podpořené z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturu (konkrétní projekty)
* Žádost o návratnou finanční výpomoc se podává v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh a zároveň v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky za účelem potvrzení autenticity (přílohou datové zprávy musí být dokument ve formátu pdf vygenerovaný z internetové aplikace a opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele)
* Návratná finanční výpomoc se na základě jedné žádosti poskytuje maximálně na 12 měsíců
* Počet žádostí jednoho žadatele není omezen – další žádost však může žadatel podat až po schválení finančního vypořádání předchozí návratné finanční výpomoci

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje