Jak poznám, že jsem obětí domácího násilí?
Problematika vnímání a s ním spojeného i rozpoznání domácího násilí je stále ještě ovlivněna tím, jak poměrně pomalu se dostávalo téma domácího násilí do povědomí české veřejnosti. V České republice domácí násilí dostalo legislativní rámec až v roce 2007. V témže roce začala vznikat intervenční centra a byl zaveden institut vykázání, jehož úkolem je zamezit v pokračování domácího násilí. Policie ČR má tak v případě potřeby možnost využít svého oprávnění a preventivně vykázat násilnou osobu ze společné domácnosti na dobu 10 dní.

Pro snadnější rozpoznání probíhajícího domácího násilí je třeba uvést několik charakteristických znaků, které odlišují domácí násilí od běžné partnerské hádky nebo konfliktu. Jedním z důležitých rozdílů je nerovnovážné rozložení moci mezi partnery. O domácím násilí hovoříme v případě, kdy jsou jasně rozdělené role násilné a ohrožené osoby, které jsou v průběhu soužití neměnné. Násilná osoba zneužívá svou psychickou či fyzickou moc k prosazení svých zájmů a druhá osoba v roli oběti se ze strachu podřizuje. Mezi další znaky domácího násilí patří jeho dlouhodobost, opakovanost a blízkost osob sdílejících společnou domácnost. Domácí násilí neprobíhá však jen mezi partnery, ale stále častěji se v praxi setkáváme s násilím mezigeneračním, kdy je násilnou osobou již dospělé dítě žijící v domácnosti se stárnoucími rodiči či prarodiči.

Žijeme v nelehké době. Jsme více izolovaní, společenské, pracovní i rodinné kontakty více či méně omezujeme. Zaznamenává v těchto měsících Respondeo více případů domácího násilí? Jsou něčím odlišné než ty v době před covidem?
Problematickou oblastí, která je v posledním roce nejvíce diskutovaná, je právě skrytost probíhajícího domácího násilí. Ve většině případů se násilí odehrává tzv. za zavřenými dveřmi a jeho odhalení vedoucí k pomoci ohrožené osobě je tak znesnadňováno. Domácí násilí se málokdy vyskytuje pouze v jedné formě, většinou se jedná o kombinaci několika forem najednou. Přítomnost fyzického a sexuálního násilí je pro oběť i její okolí mnohem snáze rozeznatelná, nicméně násilí psychické, které je nejčastěji spojeno s násilím sociálním a ekonomickým, může být dlouhodobě přehlíženo.

Pokud se ptáte na období, kdy bylo kvůli omezením, uzavřeno mnoho lidí v jejich domovech, počet případů v našem intervenčním centru výrazně nenarostl. Statisticky je počet klientů, kteří vyhledali služby našeho intervenčního centra od března 2020 do dnešní doby přibližně stejný jako v tomto období v předchozích letech. Pokud budeme ovšem hovořit o počtu případů, ve kterých Policie ČR využila možnosti vykázání násilné osoby ze společné domácnosti, tak nám počet těchto případů za rok 2020 oproti posledním letům dokonce mírně poklesl.

Jak v současné době funguje Intervenční centrum Respondea?
Během posledního roku, a to přes veškeré vládní restrikce, zajišťovalo naše intervenční centrum pomoc ohroženým osobám bez zásadních omezení. Pracovníci Intervenčního centra Respondeo jsou pro naše klienty stále dobře dosažitelní, a to jednak na našich pobočkách fyzicky, tak i distančně přes telefony a emaily.

Dejme tomu, že jsem obětí domácího násilí. Co mám udělat, když chci pomoc od Respondea?
Je vhodné zmínit, že intervenční centrum je určeno nejen pro oběti domácího násilí, ale i pro další případné účastníky a svědky domácího násilí. Status oběti domácího násilí tedy není podmínkou pro vstup do naší služby. Pro kontaktování naší služby postačuje, pokud se člověk cítí být ve společné domácnosti s další osobou jakkoliv ohrožen na svém zdraví nejen fyzickém, ale též psychickém, resp. pokud jsou omezována jeho práva na osobní svobodu. V tomto případě doporučujeme jednak těmto osobám, ale též dalším osobám žijícím ve společné domácnosti, případně svědkům, aby kontaktovali pracovníky našeho intervenčního centra. Mohou tak učinit jednak osobně na pobočce, nebo využít další distanční formy kontaktování.

A co bude následovat po prvním kontaktu? Co všechno můžete nabídnout?
Během prvního kontaktu ohrožené osoby s intervenčním centrem si sociální pracovník citlivě zmapuje situaci, ve které se člověk aktuálně nachází, zjistí jeho motivaci a záměr, se kterým do služby přichází. Následně se společně domluví na možném řešení tíživé situace tak, aby byla naše služba poskytnuta efektivně, adekvátně a dle potřeb klienta i diskrétně. Mezi nejčastěji využívané služby našeho intervenčního centra patří krizová intervence, která je v některých případech právě v počáteční fázi spolupráce, nezbytná. Mezi další poskytované služby patří psychosociální poradenství, pomoc se sepisováním právních návrhů a navázání na další vhodné služby. Pokud je u klienta indikována psychoterapie, poskytujeme ji stejně jako všechny ostatní služby zdarma. Dále mohou klienti využít i bezplatné služby právníka intervenčního centra, který v roli obecného zmocněnce může pomoci především v jednáních se soudy a policií.

S jakými případy se nyní nejčastěji setkáváte?
V posledním roce se v souvislosti s epidemiologickou situací dostalo právě domácímu násilí v mediální oblasti velkého zájmu. Některé zprávy o jeho větším nárůstu rozvířily mnoho rozporuplných diskuzí. Obecná tvrzení, že dlouhodobější izolace rodin v jedné domácnosti sama o sobě vede k násilnému chování, mohou být z mého pohledu škodlivá. Samozřejmě se v rodinách mohou mezi jednotlivými členy častěji objevovat konfliktní situace jako následek prožívání náročného období, které všichni nějak pociťujeme. Nicméně je třeba mít na paměti, že domácího násilí se primárně dopouští narušení jedinci s násilnickými a manipulativními sklony. Procentuální zastoupení těchto osob zůstává ve společnosti dlouhodobě přibližně stále stejné. Navíc v době, kdy jsou uzavřena restaurační zařízení a tím omezený i přístup k nadužívání alkoholu, který je častým spouštěčem násilného chování, by se dal predikovat spíše mírný úbytek počtu takových případů. Konfliktní situace, napětí, strach z budoucnosti se v některých rodinách pravděpodobně objeví častěji, nicméně výše zmíněné samo o sobě ještě nemůžeme označit za domácí násilí. V případech souvisejících se situační či tranzitorní krizí doporučuji obrátit se na další specializované služby poskytující krizovou intervenci, psychologickou pomoc, případně vyhledat psychiatrickou pomoc. Farmakoterapie může být přechodně pro zvládnutí náročného období velmi užitečná.

Zpět k Vaší otázce. Jak jsem již uvedla, v našem intervenčním centru jsme v posledním roce nezaznamenali výraznější odlišnosti případů domácího násilí co do počtu, míry i forem oproti případům v předchozích letech.

Co je podle vás v současné době největším úskalím v souvislosti s probíhajícím domácím násilím?
Tato otázka je zajímavá a není na ni jednoduchá odpověď. Prvotním pohledem by se mohlo zdát, že situace v rodinách se spíše uklidnila, neboť případů domácího násilí, které řeší naše intervenční centrum, spíše ubývá. Měli bychom samozřejmě radost, pokud by tomu tak i ve skutečnosti bylo. Lze se však domnívat, že domácího násilí v posledním roce neubývá, ale je spíše více skryto za zdmi jednotlivých domácností.
Přála bych nám všem, aby toto náročné období, vneslo do naší společnosti více klidu a pohody. Možná tento čas, kdy jsou rodiny “nuceny” trávit společně více času, přinese mimo jiné i motivaci ke změně myšlení a chování se k sobě navzájem.

Služba Intervenčního centra Respondeo pro oběti domácího násilí je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160.

Autor: Naďa Hanuš Vávrová